klik op de thema’s:

Klik op een van de onderwerpen

 zending-kop

WAAROM HEEFT DE  KERK EEN ZWO/ /KERK IN ACTIEGROEP?

ZWO staat voor
Zending,
Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking.

Zending was aanvankelijk eenrichtingsverkeer, zendelingen verspreiden het christelijk geloof en bieden hulp. Tegenwoordig bestaat het zendingswerk vooral uit het ondersteunen van lokale kerken.

Werelddiaconaat helpt bij wereldwijde rampen, bij vluchtelingenhulp en bij noodhulp, en helpt mensen hun recht te zoeken.

Ontwikkelingssamenwerking is een samenwerking van de kerken hier en daar bij allerlei vormen van hulpverlening en ontwikkelingswerk.

ZWO/Kerk in Actie wil onze gemeente graag uitdagen om  ‘kerk naar buiten’ te zijn, om dat wat van binnen zit – het geloof – naar buiten te brengen en dat op zo’n manier dat het aantrekkingskracht heeft op anderen.

We weten ons geïnspireerd en geraakt door Jezus Christus,  die wat erwas,  vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden.

Daarom voelen we ons geroepen om te delen wat ons gegeven is.

Wij geloven dat ieder mens geschapen is naar Gods beeld en dat wij gelijkwaardig zijn aan elkaar.

 

De ZWO/Kerk in Actiegroep werkt nauw samen met de diaconie.

Zij helpt de gemeente haar werelddiaconale taak te vervullen.

Dat doet zij zowel door geldwerving als door bewustmaking.

 
 
     
Klik op een van de onderwerpen:
* Kaarten en postzegels sparen, Mobieltjes inleveren.
* jaarverslag 2020

Steun het missionaire en diaconale werk van onze kerk rechtstreeks: NL62 INGB 0000000456 van Kerk in Actie

Als ZWO-groep willen we, in gebed en zang, de blijdschap en het verdriet onder woorden brengen en aandacht geven aan hen die het moeilijk hebben. Dat kan bijvoorbeeld zo als in onderstaand gedicht:

  Gij hebt ons dromen doen dromen
van een veelkleurige gemeenschap
van volkeren, van mensen
waarin allen tot hun recht komen
en wij elkaar verrijken;
wek ons op, God,
dat wij die droom verwerkelijken,
niet met grootse woorden,
maar met nuchtere daden;
muren slechten,
grenzen doorbreken,
kloven overbruggen
vooroordelen uit de weg ruimen,
vrees voor vreemden overwinnen
en dit alles te beginnen bij onszelf.

 

Kerk in Actie
Al vanaf 1995 is ”Kerk in Actie” de naam voor de bundeling van al dit werk van de Protestants Kerk Nederland, in binnen- en buitenland en binnen maar ook buiten de kerken. Kerk in Actie doet dat werk ook namens andere protestantse kerken.

Wereldwijd partnerschap
Als leden van de christelijke gemeenschap worden we opgeroepen om samen met christenen wereldwijd en hun bondgenoten, invulling te geven aan onze missionaire en diaconale opdracht.
Medegelovigen uit andere landen leren ons kritisch naar onszelf te kijken, en plaatsen ons voor spannende vragen.

De partners van de kerk en van Kerk in Actie vragen ons om solidair met hen te zijn.
Bijvoorbeeld door een eerlijke prijs te betalen voor producten die bij hen worden gemaakt. Of door brieven te schrijven als mensen om hun overtuiging in de gevangenis zitten.
Kerk in Actie wil, samen met anderen, regeringen bewegen te bouwen aan een wereld die voor iedereen leefbaar is.

ZWO valt onder de Diaconie. Voor de giften aan de acties van ZWO:
Rabobank NL65 RABO 0340700327 ten name Diakonie P.G. Markelo met vermelding ZWO Markelo,
vermeld eventueel de specifieke bestemming.