1. Voorwoord
Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van de Protestantse gemeente Markelo. Dit bestrijkt een beleidsperiode van 2010 – 2015 en is het vervolg op het oude beleidsplan uit 1997. Als de jeugd de toekomst heeft en zelfs de toekomst van de kerk is, dan is het de moeite waard om daar ‘werk’  van te maken. Om dit ‘werk’ enigszins gestructureerd door de tijd te loodsen en om haar visie op het jeugdwerk uiteen te zetten, heeft de jeugdraad van de Protestantse gemeente Markelo gemeend het Jeugdwerkbeleidsplan te moeten actualiseren.

De gemeenteleden en ambtsdragers van de toekomst zitten nu nog bij de oppasdienst, Kindernevendienst , Zondagsschool of Jeugdkerk. Daarom is het van groot belang om ook over de toekomstige ontwikkelingen na te denken.

In het jeugdwerk is het belangrijk dat het aanbod afwisselend, boeiend en gericht op de verschillende leeftijdsgroepen is. Daarnaast is het belangrijk om de ouders in het geheel te betrekken omdat zij, zeker bij kinderen op jonge leeftijd, een belangrijke rol spelen bij de keuze van het wel of niet actief deelnemen aan de aangeboden activiteiten.

Het Jeugdwerkbeleidsplan is geen statisch document. Het dient telkens te worden aangevuld en bijgewerkt naar nieuwe inzichten en ontwikkelingen binnen de gemeente. Het is in beweging net zoals de jeugd!

Het is een leidraad waarmee we met z’n allen, Kerkenraad en Jeugdraad, mee aan de slag moeten zodat we ook voor de toekomst een bloeiende kerk kunnen zijn!Jeugdraad Protestantse Gemeente Markelo

2. Organisatie
Ten behoeve van het jeugdwerk heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Markelo een jeugdraad ingesteld.

In de jeugdraad zijn alle geledingen binnen het jeugdwerk vertegenwoordigd. Zij legt verantwoording  af aan de kerkenraad die eindverantwoordelijk is voor het jeugdwerk.

Schematisch ziet dit er als volgt uit :

2.1       Taakomschrijving Kerkenraad

De Kerkenraad is als (eind)verantwoordelijke voorwaardenscheppend en zorgt daarbij voor :

 • een vastgesteld beleidsplan
 • voldoende financiële middelen
 • voldoende beschikbare en geschikte ruimtes

2.2       Taakomschrijving Jeugdraad

De Jeugdraad is een adviserend en uitvoerend orgaan voor de kerkenraad en wordt gevormd door de predikanten en de jeugdouderling aangevuld met vertegenwoordigers van elke geleding binnen het jeugdwerk.

Dit zijn de :

 • oppasdienst
 • kindernevendienst
 • zondagsschool
 • jeugdclub
 • jeugdkerk
 • catechese
 • schoolcatechese

De jeugdraad kan bepaalde taken delegeren aan tijdelijke werkgroepen (denk hierbij bijv. aan het voorbereiden van een gezinsdienst). Bovendien hebben de verschillende geledingen ook hun eigen teams die regelmatig bijeenkomen.

Je zou de taken van een jeugdraad kunnen onderverdelen in adviserende taken en uitvoerende.

Voorbeelden hiervan zijn :

De jeugdraad als adviesorgaan :

 • Adviseert de kerkenraad inzake het beleid voor het jeugdwerk;
 • Signaleert problemen of knelpunten en probeert oplossingen daarvoor aan te dragen;
 • Kan tezamen met de Kerkrentmeesters een begroting opstellen.

De jeugdraad als uitvoerend orgaan draagt zorg voor :

 • De uitvoering van het beleidsplan;
 • De coördinatie en afstemming tussen de verschillende onderdelen van het jeugdwerk
 • De organisatie van gezinsdiensten; startzondag, bid- en dankdag, afscheidsdienst, dienst buurtschappen i.s.w. Zondagsschool

2.3       Taakomschrijving jeugdouderling

Een jeugdouderling heeft met name een pastorale, communicatieve en coördinerende taak ten aanzien van kerk en jeugd. Daarbij wordt met name rekening gehouden met de leef- en denkwereld van jongeren.

In de hieronder geformuleerde taken en opdrachten wordt deze algemene taakstelling nader uitgewerkt :

 • In samenwerking met anderen (ouderlingen, leiding jeugdwerk) probeert de jeugdouderling contacten met jongeren te leggen en met hen een vertrouwensrelatie op te bouwen.
 • De jeugdouderling helpt voor zijn/haar deel en in overeenstemming met zijn/haar mogelijkheden mee aan de bevordering van de deelname van jongeren aan het gemeenteleven
 • Samen met  de jeugdraad stelt de jeugdouderling een beleidsplan (beleid lange termijn), waarin zoveel mogelijk de aspecten van de gemeente zijn opgenomen.
 • Daarnaast begeleidt de jeugdouderling de diverse jeugdgeledingen bij het opstellen van een werkplan (beleid korte termijn/jaarlijks), waarin wordt aangegeven welke werkzaamheden in het komende seizoen zullen worden uitgevoerd.
 • Het beleidsplan wordt aan de Kerkenraad ter goedkeuring voorgelegd. Eveneens brengt de jeugdouderling regelmatig schriftelijk of mondeling verslag uit van zijn/haar werk.
 • De jeugdouderling onderhoudt contacten met de wijkouderlingen en –diaken om zoveel mogelijk met hen samen te werken, en stimuleert de mede ambtsdragers tot samen werking met de jongeren die betrokken zijn bij het pastorale en diaconale werk (prioriteit!)
 • De jeugdouderling stimuleert dat er regelmatig overleg is tussen de verschillende geledingen binnen het jeugdwerk.
 • De kerkenraad verwacht van de jeugdouderling dat hij/zij door gebruik te maken van het toerustingaanbod op de hoogte blijft van de ontwikkelingen binnen het werk van kerk en jeugd.
 • De jeugdouderling belegt jaarlijks 2 vergaderingen met de totale jeugdraad
 • De jeugdouderling draagt zijn/haar werkzaamheden over aan zijn/haar opvolger nadat deze één jaar heeft meegelopen.

3.         Beschrijving huidige situatie (zie bijlage A)

3.1        Oppasdienst

Iedere zondagmorgen, tijdens de eredienst, is er oppasdienst in het Dienstgebouw.  Deze oppasdienst is er voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het is een uitkomst voor ouders, die het prettig vinden om samen naar de kerk te gaan op zondagmorgen. Vanaf 9.30 uur ‘s morgens is leiding aanwezig om de kinderen op te vangen. Er is speelgoed aanwezig welke is aangepast aan de leeftijd van de kinderen.

3.2       Kindernevendienst

De Kindernevendienst is bedoeld om kinderen op hun niveau kennis te laten maken met het kerk zijn en hen een plaats te bieden in een kerk en viering waar ze zich vertrouwd voelen en zichzelf kunnen zijn.

Tijdens de zondagmorgendienst komen de kinderen tot en met groep 8 van de basisschool samen in de consistorie. De kinderen wordt een Bijbelverhaal verteld, waaraan een verwerking is gekoppeld.

Het is belangrijk dat de Kindernevendienst niet los staat van de reguliere dienst. De kinderen zijn en blijven een deel van de gemeente. Om die verbondenheid te benadrukken :

 • Voert de predikant, voordat zij de kerk verlaten, een gesprekje met de kinderen
 • Nemen zij bij het verlaten van de kerk het Licht van Christus mee en zingt de gemeente een lied
 • Komen de kinderen aan het einde van de dienst terug in de kerk

Ook leveren zij regelmatig een aandeel in verschillende diensten zoals de gezinsdiensten, de oogstdienst, de kerstdienst en de startzondag.

Op dit moment zijn er … kinderen regelmatig aanwezig.

3.3       Zondagsschool

De Zondagsschool probeert kinderen op een, voor hen begrijpelijke manier, kennis te laten maken met het woord van God. Dit doen zij door middel van Bijbelverhalen, liederen, verwerking en het bezoeken van en meewerken aan een kerkdienst.

Iedere zondagmorgen tussen 10 en 11 uur wordt op drie plekken Zondagsschool gegeven.

 • De Beestenboel in Elsen
 • OBS Stokkum
 • Dienstgebouw Markelo

Gedurende het jaar werkt de Zondagsschool mee aan gezins- en buurtdiensten. Daarnaast organiseert zij het Paasontbijt en een kinderkerstviering. Op dit moment bezoeken 44 kinderen bijna wekelijks de Zondagsschool.

De zondagsschool valt niet onder verantwoording van de kerkenraad maar heeft wel regelmatig contact met jeugdouderling en predikanten.

3.4       Jeugdclub

Eens per twee weken wordt er in het Dienstgebouw voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar een creatieve avond georganiseerd. Er zijn twee leeftijdsgroepen (6-9 jr en 9-12 jr). Samen gaan de kinderen aan de slag om iets leuks te knutselen of spelletjes te doen. Tijdens de avonden worden geen verhalen uit de bijbel verteld en ook geen liederen gezongen. Centraal staat het op een laagdrempelige en speelse manier kinderen samen te laten spelen, delen en elkaar te helpen.

3.5       Jeugdkerk

Wanneer de kinderen afscheid nemen van de Kindernevendienst/Zondagsschool of basisschool ontvangen ze een uitnodiging voor de Jeugdkerk. Deze vindt 1x per maand plaats en is bedoeld voor de jeugd tot 16 jaar. Tijdens de bijeenkomsten op zondagmorgen worden verschillende maatschappelijke onderwerpen ter sprake gebracht, waarin groepsverband verder over gesproken wordt. Daarnaast werkt de jeugdkerk mee aan diverse gezinsdiensten.

3.6       Catechese

Vanaf 16 jaar kunnen jongeren deelnemen aan de catechese. In het voor- en najaar worden een aantal gespreksavonden onderleiding van een predikant georganiseerd. Tijdens deze avonden wordt geprobeerd om de waarde van het geloof in Jezus over te dragen zodat jeugd en jongeren gaan ontdekken wat het voor hun eigen leven betekent om Christen te zijn en deel uit te maken van een geloofsgemeenschap. Na verloop van tijd kan men besluiten om deel te nemen aan de belijdeniscatechisatie. Waarbij de bijeenkomsten er toe moeten leiden dat de jongeren er voor kiezen om openbare geloofsbelijdenis te doen.

Schoolcatechese.

Dit valt niet meer onder de verantwoordelijkheid van de kerk.

Maar van de gemeente.

Toch zal er wel met elkaar worden gecommuniceerd als er namens de scholen word deel genomen aan bv gezinsdiensten of andere activiteiten.

Wel zal ze financieel gesteund worden door de kerkrentmeesters.

Dit geld voor de materialen en andere benodigdheden die ze nodig heeft voor de verwerking van haar lessen.

4.         Doelstellingen

Er wordt veel georganiseerd voor de jeugd binnen de Protestantse Gemeente Markelo en daar mogen we best trots op zijn. Helaas moeten we wel vaststellen dat er tijdens de erediensten sprake is van een vergrijzing van de gemeente en dat ook de invulling van de diverse functies op  het kerkelijk erf  steeds moeilijker wordt. Ook hierbij is de vergrijzing duidelijk aanwezig.

Toch is er binnen de gemeente voldoende potentieel aanwezig. Zowel op het gebied van de jeugd als voor leiding voor de diverse geledingen.

Leeftijdsopbouw Aantal doopleden Aantal belijdende leden Aantaloverige leden Totaal potentieel
0 – 9 jr 199 0 21 220
10 – 19 jr 252 9 38 299
20 – 29 jr* 190 19 66 275
30 – 39 jr* 245 119 35 399
40 – 49 jr* 280 184 29 493

* deze leeftijdsgroepen zijn meegenomen omdat in deze categorieën potentiële leiding zit.

Het is daarom voor de komende jaren van belang om de jeugd die nu binnen de diverse gelederen aanwezig zijn denk hierbij bijv. aan de Jeugdkerk en de Zondagsschool, actief te betrekken bij het kerkenwerk zodat ze en niet afhaken door de vele andere activiteiten die op hun afkomen en betrokken blijven bij de kerk. Daarnaast zal gekeken moeten worden op welke manier hoe het potentieel benaderd kan worden voor actieve deelname aan de verschillende activiteiten.

Hierbij zullen we als kerkenraad en jeugdgeledingen samen te werk moeten gaan, waarbij de Jeugdraad een verbindende factor behoort te zijn.

Op basis van een inventarisatie bij de verschillende jeugdgeledingen (zie bijlage B) zijn een aantal doelstellingen opgesteld.

4.1       Doelstellingen t.a.v. de kerkenraad

 • Verbeteren van de communicatie richting de kerkenraad
 • Stimuleren betrokkenheid gemeente/ouders bij het jeugdwerk (bijv. als leiding of inzet bij projecten cq vieringen)
 • Doopouders na de doop en recent in de kerk gehuwde stellen actief blijven betrekken cq begeleiden door bijv. een aantal info avonden te organiseren
 • Opstellen van een financieel plan voor de kerkrentmeesters waarin de kosten van het jeugdwerk inzichtelijk worden gemaakt en hiervoor budget vrijgemaakt kan worden in de algehele begroting
 • Het onderwerp jeugdwerk nadrukkelijker meenemen in het pastoraat
 • Het aanstellen van een extra jeugdouderling/jeugdwerker om de werkzaamheden beter te kunnen spreiden en actiever in het werkveld aanwezig te kunnen zijn

4.2       Doelstellingen t.a.v. de jeugdouderling

 •  Het onderwerp jeugdwerk nadrukkelijker meenemen in het pastoraat
 • Verbeteren van de communicatie richting de kerkenraad
 • Stimuleren betrokkenheid gemeente/ouders bij het jeugdwerk (bijv. als leiding of inzet bij projecten cq vieringen)
 • Opstellen van een financieel plan voor de kerkrentmeesters waarin de kosten van het jeugdwerk inzichtelijk worden gemaakt en hiervoor budget vrijgemaakt kan worden in de algehele begroting
 • Werken aan relaties met jongeren
 • Meer en beter gebruik maken van de virtuele mogelijkheden (website, e-mail)
 • Het inschakelen van een externe begeleider ter ondersteuning bij activiteiten en/of projecten (bijv. JOP  – dienstencentrum Overijssel)

4.3       Doelstellingen t.a.v. de jeugdraad

 • Jongeren laten beleven dat ze een levend onderdeel zijn van de gemeente, ook tijdens de erediensten
 • Werken aan relaties met jongeren
 • Meer en beter gebruik maken van de virtuele mogelijkheden (website, e-mail)
 • Het inschakelen van een externe begeleider ter ondersteuning bij activiteiten en/of projecten (bijv. JOP  – dienstencentrum Overijssel)
 • Het jeugdwerk laten aansluiten op de beleving en/of behoefte van de jongeren
 • Stimuleren van een betere samenwerking en communicatie tussen de verschillende jeugdgeledingen onderling en binnen de geledingen zelf.

4.4          Doelstellingen t.a.v. de jeugdwerkgeledingen

 • Het jeugdwerk laten aansluiten op de beleving en/of behoefte van de jongeren
 • Stimuleren van een betere samenwerking en communicatie tussen de verschillende jeugdgeledingen onderling en binnen de geldingen zelf
 • Betere begeleiding van de doorstroom (bijv. van de doop naar de Kindernevendienst of Zondagsschool, van Kindernevendienst/Zondagsschool naar Jeugdkerk, van Jeugdkerk naar catechese)
 • Meer en beter gebruik maken van de virtuele mogelijkheden (website, e-mail)

4.5          Realisatie doelstellingen

Binnen het jeugdwerk wordt op allerlei wijze al invulling gegeven aan enkele van de boven-genoemde doelstellingen. In de komende beleidsperiode zal de focus gelegd worden op de volgende 4 doelstellingen :

 1. Verbetering communicatie
 2. Verbetering PR binnen de jeugdraad
 3. Verbetering van de doorstroom binnen het jeugdwerk
 4. Het opstellen van een actieplan door de diverse geledingen

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren zullen de diverse jeugdgeledingen jaarlijks aan het einde van het seizoen (mei/juni) een werkplan op moeten stellen met betrekking tot het komende seizoen. Ook hier dienen de volgende onderwerpen uitgewerkt te worden :

 • Korte samenvatting van het afgelopen seizoen
 • Welke doelstellingen er zijn voor het komende jaar
 • Welke activiteiten worden ingezet om deze doelstellingen te bereiken
 • Planning van activiteiten
 • Samenwerking met andere geledingen

Ook hierbij geldt dat de Jeugdraad hierbij een coördinerende taak heeft. Zij dient periodiek te controleren of de afgesproken planningen gehaald worden en/of dat er doelstellingen dienen te worden bijgesteld.


BIJLAGE A     OVERZICHT GELEDINGEN JEUGDRAAD

Leeftijd Geleding Frequentie Wanneer Doelstelling Activiteit
0 Doopcatechese
0-4 Crèche Elke zondag Tijdens de erediensten Opvang van kinderen tijdens de kerkdiensten
4 t/m 12 jr Jeugdclub 1x per 2 wkn Donderdagavond Gezellig knutselen, waarbij het samen spelen, delen en helpen centraal staan Knutselen
Kindernevendienst Elke zondag Tijdens de erediensten – kinderen positieve ervaringenaanbieden- Bijbelverhalen herkennen ineigen leefwereld- kinderen een plaats bieden- binnen kerk en viering waar ze

ontspannen zichzelf kunnen zijn

GezinsdienstenKerstprojectStartzondagDankdagOogstdag
Zondagsschool Elke zondag m.u.v. vakanties ’s Ochtends van 10 – 11 uur Kinderen op een voor hen begrijpelijke manier kennis laten maken met het Woord van God. Dit d.m.v. bijbelverhalen, liederen, verwerking en het bezoeken van en meewerken aan kerkdiensten. GezinsdienstenPaasontbijtKerstprojectKerstfeestStartzondagBuurtdiensten
12 t/m 16 jr Jeugdkerk 1x per maand Tijdens de erediensten Met jongeren praten over maatschappelijke, actuele en Bijbelse thema’s d.m.v. discussie, spel of film.
Catechisatie algemeen In voor- en najaar gedurende een serie van bijeen-komsten o.l.v. een predikant In onderling overleg De waarde van het geloof in Jezus proberen over te dragen, zodat jeugd en jongeren gaan ontdekken wat het voor hun eigen leven betekent om Christen te zijn en deel uit te maken van een geloofsgemeenschap.
Belijdeniscatechisatie Bijeenkomsten verdeeld over 2 jaar o.l.v. een predikant In onderling overleg Belijdeniscatechese hoopt jongeren voor te bereiden op het doen van openbare geloofsbelijdenis en deelname aan diaconale projecten bijv. het  Roosevelthuis


BIJLAGE B   Huidige situatie (2010)

Leeftijd Geleding Wanneer Doelstelling Opmerkingen
0 Doopcatechese
0-4 Crèche Tijdens de erediensten Opvang van kinderen tijdens de kerkdiensten
4 t/m 12 jr Jeugdclub Donderdagavond Gezellig knutselen, waarbij het samen spelen, delen en helpen centraal staan Bij de kinderen/ouders bestaat geen behoefte aan Bijbelse aangelegenheden. Een grote groep heeft ‘niets’ met de kerk en vervult de jeugdclub een maatschappelijke functie. De leiding is wel kerkelijk betrokken.
Kindernevendienst Tijdens de erediensten – Kinderen positieve ervaringenaanbieden- Bijbelverhalen herkennen ineigen leefwereld- Kinderen een plaats bieden binnen kerk enviering waar ze ontspannen zichzelf kunnen

zijn

-Kinderen voorbereiden op het avondmaal evt

tezamen met ouders

Gezocht moet worden naar een doorlopende lijn van de doop naar Kindernevendienst of Zondagsschool.
Zondagsschool ’s Ochtends van 10 – 11 uur Kinderen op een voor hen begrijpelijke manier kennis laten maken met het Woord van God. Dit d.m.v. bijbelverhalen, liederen, verwerking en het bezoeken van en meewerken aan kerkdiensten. Er zal binnen het pastoraat een manier gevonden moeten worden om ouders meer te betrekken bij de kerk zodat de ‘kerkgang’ na de doop betergewaarborgd is.
12 t/m 16 jr Jeugdkerk Tijdens de erediensten Met jongeren praten over maatschappelijke, actuele en Bijbelse thema’s d.m.v. discussie, spel of film. Het is moeilijk om jongeren te motiveren om te komen. Daarnaast zou het goed zijn als er ook meer jongens zich zouden aanmelden.
Catechisatie algemeen In onderling overleg De waarde van het geloof in Jezus proberen over te dragen, zodat jeugd en jongeren gaan ontdekken wat het voor hun eigen leven betekent om Christen te zijn en deel uit te maken van een geloofsgemeenschap De deelname aan catechese onder tieners is minimaal (een daling naar 5 in totaal in het afgelopen seizoen). Gezien het geringe aantal kinderen dat afscheid heeft genomen van KND/ZS is hiervan weinig aanwas te verwachten. Naast een algemene uitnodiging is een persoonlijk contact nodig om tieners te motiveren op catechese te gaan.
Belijdeniscatechisatie In onderling overleg Belijdeniscatechese bereidt jongeren voor op het doen van openbare geloofsbelijdenis en deelname aan diaconale projecten bijv. het Roosevelthuis