Protestantse Gemeente Markelo  

  

Elke zondag om 10:00 uur dienst in deMartinuskerk. Details van de diensten staan op de Welkom pagina.
www.pkn.nl

STARTZONDAG

PKNbrief
aan gemeenteleden

Demiddengeneratie van onze kerk

INDELING van Wijk
ZUID


INTERNETKERK
Wat is dat?


Jeugdclubsvoor alle kinderen

 

STARTZONDAG 7 september

THEMA: "Wat bezielt JOU?"

De startzondag begint met een lopend ontbijtbuffetom 9.00 uur in het Dienstgebouw. Om uitvoering te geven aan het themais het de bedoeling, dat iedereen iets bijdraagt voor hetontbijtbuffet. Er kan gekozen worden uit:

 • Roggebrood / Crackers /Beschuit

 • Jam / Hagelslag

 • Vleeswaren / kaas

 • Eieren (gekookt)

 • Melk / Karnemelk / Yoghurt

 • Sinaasappelsap

 • Fruitsalade

 • Enz.

Opgave vóór 2 september 2014 bij onderstaandepersonen of

 

via Email naar

dienstgeb@pkn-markelo.nl (als uzich per mail opgeeft, wilt u dan uw naam, aantal personen,telefoonnummer, dieetwensen en wat u meeneemt doorgeven) of

 

via het opgaveformulier achter in de kerk ofin het dienstgebouw.

 

U kunt de etenswaren inleveren in de weekvan 2 september bij koster Jeroen of op de dag zelf meenemen.

Inlichtingenzijn verkrijgbaar bij:

     Henk Jansen tel: 0547 – 364488

     Ria ter Maat tel: 0547 – 272922

 

Om10.00 uur start de dienst met als thema: “Wat bezielt jou”?

Dekinderen volgen een eigen programma met een vossenjacht.

Nade overdenking vervolgen we de ochtend met verschillende activiteiten:

gesprekover het thema / zingen / een bezinningsroute lopen.

Rond11.15 uur komen we weer samen in het dienstgebouw voor een kop koffieof thee.

Tegen 11.30 uur is er eengezamenlijke afsluiting.


Bezoekprojectmiddengeneratie


Aanleiding
Wiein Markelo bij een gewone kerkdienst om zich heenkijkt, ziet vooralmensen van 50 jaar en ouder. Ook bij activiteiten door de week is dedeelname van jongeren, dertigers en veertigers gering. Omgekeerdbeperkt het contact met hen zich vaak tot bezoek bij geboorte van eenkind, bij ziekte of het vragen naar een vrijwillige financiëlebijdrage. Toch vormt deze groep wel een belangrijk deel van degemeente. Hoe denken zij over de kerk? Wat houdt hen bezig? Hoe willenzij dat de kerk voortbestaat? Om daar enigszins achter te komen is dezeactie bedoeld. We doen dat in samenwerking met andere gemeenten in deregio.

Doel

Als kerkenraad hopen we te bereiken dat we met een groot deel van dedertigers en veertigers in contact komen, zodat we weten wat er bij henleeft en hoe ze tegen geloof en kerk aankijken. Uiteindelijk gaat hetom de wijze waarop de plaatselijke kerk vorm en inhoud blijft geven aanhaar geloof in God. Daarbij kan het nodig zijn dat ze zelf ookverandert! Er is de hoop dat dit project een stimulans is om debetrokkenheid op elkaar te vergroten. De kerk heeft toekomst, wanneernieuwe generaties een weg vinden in de kerk. Alle gemeenteleden uit degenoemde leeftijdsgroep zullen in principe worden bezocht. Hopelijkwordt dit bezoek door de meesten van hen gewaardeerd vanwege oprechteaandacht, die er voor hen is. Dat is de basis.

Resultaten bezoekmiddengeneratie

In het voorjaar van 2014 zijn tien vrijwilligers beziggeweest om gemeenteleden van 36-40 jaar te benaderen voor een bezoek.Tot nu toe zijn er niet meer dan 9 vragenlijsten teruggekomen. Ditbleek bij de presentatie van het bezoekproject op woensdagavond 11juni. Enkele bezoekers waren nog niet klaar met hun bezoekwerk. Zijhopen dit in de komende tijd af te ronden. In het najaar zal eengemeente-avond worden gehouden om de uitkomsten van het projectmiddengeneratie te bespreken. Dan worden ook de resultaten meegenomenvan de eerste ronde, die in het najaar van 2013 is gehouden. Toen zijn83 enveloppen binnengekomen.

De werkgroep zal zich samen met de kerkenraad bezinnenop een vervolg op dit project.

Op 11 juni kwamen bezochten met enkele suggesties: hebmeer aandacht voor nieuwkomers; creëer ruimte voor ontmoeting rondomeen kerkdienst; breng een heldere en aansprekende boodschap in dedienst en vermijd te kerkelijke taal; maak voor de PR meer gebruik vanMaarkels Nieuws en wacht er niet lang mee om betrokken dertigers enveertigers bijeen te brengen. Geef meer ruimte aan deze groep, was eenandere reactie. Het bezoekwerk heeft waardevolle gesprekken opgeleverd.Maar er is ook behoefte aan een vervolg. Hopelijk wordt dat in dekomende tijd verder uitgewerkt. Met dank aan allen, die er hun bijdrageaan hebben geleverd.


               Wijkteam ZUID

BERICHTEN VAN UIT HET PASTORALE WERK:

 

De kerkelijke gemeente vanMarkelo is opgesplitst in twee wijken : Noord en Zuid .

Voor beide wijken geldendezelfde uitgangspunten wat het pastorale werk betreft nl.” Het omziennaar elkaar in de gemeente van Christus en elkaar ontmoeten in de meestbrede zin van het woord”.

(zie belijdsplan)

 

In de praktijk krijgt datgestalte in de vorm van op bezoek gaan bij:

 • Gemeenteleden vanaf 79everjaardag;

 • Bij allerlei situatieswaarin sprake kan zijn van vreugde / verdriet/ dan wel behoefte aanbezoek , mits hierover bekendheid is bij de pastoraal medewerker.

 • Het kan voorkomen

 •   dat  zich situaties  voordoen  waarbij bezoek welkom zou zijn geweest,maar door onbekendheid hiermee, gemeenteleden geen bezoek hebben gehad.Indien mogelijk wordt dan alsnog bezoek afgelegd.

Alle medewerkers zijnvrijwilligers, die dit werk met liefde doen.

 

Vanuit team zuid volgt hier enkele informatie:

 

Wijk Zuid is in 20 kleinerewijken verdeeld, het team is sinds kort uitgebreid met drie nieuwemedewerkers, waar we heel blij mee zijn. Alle wijken hebben nu weer eenpastoraal medewerker.

Eén keer per maand hebben weteamvergadering, waarin van gedachten wordt gewisseld over praktischezaken en punten van belang worden aan elkaar gemeld. Dit alles onderstrikte geheimhouding.

Ook inhoudelijk proberen wegoed beslagen ten ijs te komen en daarom besteden we de komende tijd inelke vergadering aandacht aan bezinning op het pastoraal medewerkerzijn.

Hiervoor hanteren we:”Pastoraat voor iedereen” van Nynke Dijkstra-Algra, een boek metpraktische adviezen voor

 werkers in de gemeente.

Komende tijd gaan we onsverdiepen in: Waarom doe ik dit werk? Wat is de betekenis en bedoelingvan pastoraat?

Zo hopen we op nog meer basisin ons zelf,

  om door te gaan met dit mooie enbelangrijke vrijwilligers werk.

Onderstaande linkslaten zien welk deel van de wijk valt onder welke pastoraal medewerker.

      

blad1   blad2

 

Met een vriendelijke groet entot volgend bericht;

Pastoraal team Zuid.Adres: Kerkplein 41
7475AE Markelo
tel. 0547 363890

KERKDIENSTEN komende weken:

 

Zondag 24 augustus Martinuskerk
10.00 uur mw. J. Ruiterkamp-Kl. Lebbink uit Bathmen
Eindcollecte: CvK / Onderhoudsfonds

Vrijdag 29 augustus Anholtskampzangavond
18.45 uur mw. D. Beuving-Dannenberg
Collecte: Diaconie

Zondag 31 augustus Martinuskerk
10.00 uur ds. J. Bekhof-Smit uit Enschede
Eindcollecte: Diaconie / Handicamp

Zondag 7 september Martinuskerk Startdag
09.00 gezamenlijk ontbijt
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK / liturgisch centrum

Zondag 14 september Martinuskerk
H.Avondmaal(lopend)
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / Noodfonds

Zondag 21 september Martinuskerk/strong>
10.00 uur ds. J. Bekhof-Smit uit Hengelo
Eindcollecte: Diaconie / Kerk en Israël

Vrijdag 26 september Anholtskamp zangavond
18.45 uur ds. Marten Dijkstra
Collecte: Diaconie

Zondag 28 september Martinuskerk Doopdienst
10.00 uur ds. Marten Dijkstra< br>Eindcollecte: CvK / Kerkblad
Koffiedrinken na de dienst

Zondag 5 oktober
Martinuskerk
10.00 uur ds. J.W. Leurgans uit Gelselaar


Elsen buurtdienst
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Beide diensten eindcollecte: CvK / Orgelfonds

Zondag 12 oktober Martinuskerk Themadienst
10.00 uur ds. J. Zijlstra uit Elburg
Eindcollecte: Cie. Themadiensten
Koffiedrinken na de dienst

Laatstbijgewerkt:  24-08-2014