Protestantse Gemeente Markelo  

  

Elke zondag om 10:00 uur dienst in de Martinuskerk. Details van de diensten staan op de Welkom pagina.

www.pkn.nl
NIEUWE
WIJKINDELING
ZUID

 

Informatie over kerk en middengeneratie

Jeugdclubs voor alle kinderen


                                                           Foto overgenomen van de website van TODA

Themaconcert Pasen op woensdag 16 april in de Martinuskerk. Aanvang 20.00 uur.

De tijd voor Pasen is voor velen een tijd van bezinning en overdenking. Een tijd waarin wordt stilgestaan bij het offer dat God bracht voor de mensheid. Deze lijdenstijd, zoals deze periode vaak genoemd wordt, heeft vele muzikanten en componisten geïnspireerd tot het maken van prachtige muziek.

Gospelgroep TODA uit Rijssen brengt onder de  titel: “Want alzo lief….” een 14-tal van deze muziekstukken tijdens een ingetogen themaconcert ten  gehore, begeleid door orgel en de eigen band in akoestische setting.

De muziek wordt afgewisseld met korte ‘’getuigenissen’’ van de mensen die dicht bij Jezus stonden in de periode rondom zijn kruisiging.

Daarnaast is er ook samenzang, beeld, gebed en het doven van de kaars….

 

Het themaconcert is ingepast in een bijzondere viering van de Hervormde Vrouwenvereniging,

Een ieder die dit concert wil meemaken  is uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

U bent ook van harte welkom om vóór aanvang koffie te drinken in het dienstgebouw vanaf 19.15 uur.

Na het concert wordt bij de uitgang een collecte gehouden voor de gemaakte onkosten.

 

Wij hopen veel mensen te mogen begroeten.

 


               Wijkteam ZUID

BERICHTEN VAN UIT HET PASTORALE WERK:

 

De kerkelijke gemeente van Markelo is opgesplitst in twee wijken : Noord en Zuid .

Voor beide wijken gelden dezelfde uitgangspunten wat het pastorale werk betreft nl.” Het omzien naar elkaar in de gemeente van Christus en elkaar ontmoeten in de meest brede zin van het woord”. (zie belijdsplan)

 

In de praktijk krijgt dat gestalte in de vorm van op bezoek gaan bij:

  • Gemeenteleden vanaf 79e verjaardag;

  • Bij allerlei situaties waarin sprake kan zijn van vreugde / verdriet/ dan wel behoefte aan bezoek , mits hierover bekendheid is bij de pastoraal medewerker.

  • Het kan voorkomen  dat  zich situaties  voordoen  waarbij bezoek welkom zou zijn geweest, maar door onbekendheid hiermee, gemeenteleden geen bezoek hebben gehad. Indien mogelijk wordt dan alsnog bezoek afgelegd.

Alle medewerkers zijn vrijwilligers, die dit werk met liefde doen.

 

Vanuit team zuid volgt hier enkele informatie:

 

Wijk Zuid is in 20 kleinere wijken verdeeld, het team is sinds kort uitgebreid met drie nieuwe medewerkers, waar we heel blij mee zijn. Alle wijken hebben nu weer een pastoraal medewerker.

Eén keer per maand hebben we teamvergadering, waarin van gedachten wordt gewisseld over praktische zaken en punten van belang worden aan elkaar gemeld. Dit alles onder strikte geheimhouding.

Ook inhoudelijk proberen we goed beslagen ten ijs te komen en daarom besteden we de komende tijd in elke vergadering aandacht aan bezinning op het pastoraal medewerker zijn.

Hiervoor hanteren we: ”Pastoraat voor iedereen” van Nynke Dijkstra-Algra, een boek met praktische adviezen voor  werkers in de gemeente.

Komende tijd gaan we ons verdiepen in: Waarom doe ik dit werk? Wat is de betekenis en bedoeling van pastoraat?

Zo hopen we op nog meer basis in ons zelf,  om door te gaan met dit mooie en belangrijke vrijwilligers werk.

Onderstaande links laten zien welk deel van de wijk valt onder welke pastoraal medewerker.

       blad1   blad2

 

Met een vriendelijke groet en tot volgend bericht;

Pastoraal team Zuid.Bezoekproject middengeneratie

Van september tot november 2013 worden gemeenteleden van 40 tot en met 44 jaar benaderd voor een bezoek. In dat bezoek wordt gevraagd wat hun kijk is op geloof en leven. Dat gebeurt met behulp van een korte vragenlijst. Het is de bedoeling om deze actie in het voorjaar te vervolgen bij de groep, die nu 35 tot 39 jaar is. Of dit doel wordt bereikt hangt mede af van het aantal vrijwilligers, dat meehelpt. Belangstellenden zijn natuurlijk welkom.

Aanleiding

Wie in Markelo bij een gewone kerkdienst om zich heenkijkt, ziet vooral mensen van 50 jaar en ouder. Ook bij activiteiten door de week is de deelname van jongeren, dertigers en veertigers gering. Omgekeerd beperkt het contact met hen zich vaak tot bezoek bij geboorte van een kind, bij ziekte of het vragen naar een vrijwillige financiële bijdrage. Toch vormt deze groep wel een belangrijk deel van de gemeente. Hoe denken zij over de kerk? Wat houdt hen bezig? Hoe willen zij dat de kerk voortbestaat? Om daar enigszins achter te komen is deze actie bedoeld. We doen dat in samenwerking met andere gemeenten in de regio.

Doel

Als kerkenraad hopen we te bereiken dat we met een groot deel van de dertigers en veertigers in contact komen, zodat we weten wat er bij hen leeft en hoe ze tegen geloof en kerk aankijken. Uiteindelijk gaat het om de wijze waarop de plaatselijke kerk vorm en inhoud blijft geven aan haar geloof in God. Daarbij kan het nodig zijn dat ze zelf ook verandert! Er is de hoop dat dit project een stimulans is om de betrokkenheid op elkaar te vergroten. De kerk heeft toekomst, wanneer nieuwe generaties een weg vinden in de kerk. Alle gemeenteleden uit de genoemde leeftijdsgroep zullen in principe worden bezocht. Hopelijk wordt dit bezoek door de meesten van hen gewaardeerd vanwege oprechte aandacht, die er voor hen is. Dat is de basis.


Werkwijze

Vrijwilligers zullen vragen of men openstaat voor een bezoek aan huis. Als dat zo is, wordt er een afspraak gemaakt. Tijdens het bezoek worden enkele meerkeuzevragen voorgelegd. Huisgenoten mogen ongeacht hun leeftijd meedoen en ook zelf een lijst in (laten) vullen. De vragenlijsten worden na invulling anoniem verwerkt tot een samenvattend verslag. Dit verslag wordt besproken op een gemeenteavond. Dat zal mede de richting bepalen voor het beleid van de kerkenraad in de daarop volgende jaren.

Inlichtingen

Wie meer wil weten van dit project kan terecht bij:
Jan Haas, email:
pg.markelo@home.nl
Joke Doornhein-Vastenburg, email:
andoornhein@kpnplanet.nl

Adres: Kerkplein 41
7475AE Markelo
tel. 0547 363890

KERKDIENSTEN komende weken:


Zondag 13 april Martinuskerk Palmzondag
Met medewerking van het Kerkkoor
10.00 uur mw. D. Beuving-Dannenberg
Eindcollecte: CvK / vernieuwing liturgisch centrum

Woensdag 16 april Martinuskerk

HVV paasviering
Themaconcert door TODA uit Rijssen
“ Want alzo lief…..”

Vanaf 19.15 uur koffiedrinken in het dienstgebouw
20.00 uur aanvang paasviering

Donderdag 17 april Martinuskerk
Witte donderdag / Heilig avondmaal(zittend)
19.30 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Diac / Alg. middelen

Vrijdag 18 april Goede Vrijdag

   Anholtskamp Heilig avondmaal
   16.00 uur ds. Marten Dijkstra
   Collecte: Diaconie
   Martinuskerk
   19.30 uur ds. Marten Dijkstra

Zaterdag 19 april Martinuskerk

Stille zaterdag
21.00 uur ds. Marten Dijkstra

Zondag 20 april Martinuskerk 1e Paasdag
Met medewerking van gospelkoor ENJOY
09.00 uur Paasontbijt
10.30 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Cvk / paascollecte

Vrijdag 25 april Anholtskamp Zangavond
18.45 uur mw. Joke Doornhein.
Collecte: Diaconie

Zondag 27 april Martinuskerk
10.00 uur ds. A. Braakman uit Diepenheim
Eindcollecte: Cvk / algemeen kerkenwerk

Zondag 4 mei Martinuskerk
10.00 uur mw. D. Beuving-Dannenberg
Eindcollecte: Diaconie / Sensoor

Zondag 11 mei Martinuskerk
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Cvk / orgelfonds

Laatst bijgewerkt: