Protestantse Gemeente Markelo  

  

Elke zondag om 10:00 uur dienst in deMartinuskerk. Details van de diensten staan op de Welkom pagina.
www.pkn.nl

STARTZONDAG

PKNbrief
aan gemeenteleden

Demiddengeneratie van onze kerk

INDELING van Wijk
ZUID


INTERNETKERK
Wat is dat?


Jeugdclubsvoor alle kinderen

 

STARTZONDAG 7 september        

Martinushof
: nieuwe naam voor Dienstgebouw

  

Op zondag 7 september, de startdag van het kerkelijke seizoen, is de nieuwe naam onthuld van het Dienstgebouw.

Jeroen Noltus, koster van de Martinuskerk en het gebouw, en Jan Stoelhorst van de Stichting Heemkunde trokken het doek naar beneden dat de door Marcel Brunsveld ontworpen naam Martinushof verhulde. Van tevoren konden kinderen tijdens een vossenjacht aan de letters komen, waarmee deze naam was te vormen.

Gert Jan Leferink lichtte als voorzitter van de Heemkunde toe, dat historische gegevens over de vroegere bewoners op de huidige locatie van het gebouw geen geschikte namen hadden opgeleverd. Vanuit de Heemkunde is toen het door de kerk overgenomen voorstel gedaan om het gebouw om te dopen tot Martinushof, onder verwijzing naar de naamgever van het kerkgebouw, bisschop Martinus van Tours (hij leefde in de 4de eeuw na Christus) en naar de betekenis van hof als voorname woonplek in een dorp. Zoals er vroeger in onze streek ook een Oldenhof, een Stoevelhof en De Hof to Stockum waren.

    

De onthulling vond plaats nadat we als gemeente waren begonnen met een ontbijt, gevolgd door het eerste deel van de kerkdienst met aansluitend diverse activiteiten: Nagesprek over het thema: Wat bezielt ons? Lopen van een bezinningsroute, meditatieve bijeenkomst in de consistorie, instuderen van enkele onbekende liederen uit het nieuwe liedboek en ontmoeting in de huiskamer van de kerk. De reacties op het gebeuren waren over het algemeen positief. Sommige onderdelen mochten nog wel eens vaker worden gedaan, zo werd er verwoord.Bezoekproject middengeneratie


Aanleiding
Wie in Markelo bij een gewone kerkdienst om zich heenkijkt, ziet vooral mensen van 50 jaar en ouder. Ook bij activiteiten door de week is de deelname van jongeren, dertigers en veertigers gering. Omgekeerd beperkt het contact met hen zich vaak tot bezoek bij geboorte van een kind, bij ziekte of het vragen naar een vrijwillige financiële bijdrage. Toch vormt deze groep wel een belangrijk deel van de gemeente. Hoe denken zij over de kerk? Wat houdt hen bezig? Hoe willen zij dat de kerk voortbestaat? Om daar enigszins achter te komen is deze actie bedoeld. We doen dat in samenwerking met andere gemeenten in de regio.

Doel

Als kerkenraad hopen we te bereiken dat we met een groot deel van de dertigers en veertigers in contact komen, zodat we weten wat er bij hen leeft en hoe ze tegen geloof en kerk aankijken. Uiteindelijk gaat het om de wijze waarop de plaatselijke kerk vorm en inhoud blijft geven aan haar geloof in God. Daarbij kan het nodig zijn dat ze zelf ook verandert! Er is de hoop dat dit project een stimulans is om de betrokkenheid op elkaar te vergroten. De kerk heeft toekomst, wanneer nieuwe generaties een weg vinden in de kerk. Alle gemeenteleden uit de genoemde leeftijdsgroep zullen in principe worden bezocht. Hopelijk wordt dit bezoek door de meesten van hen gewaardeerd vanwege oprechte aandacht die er voor hen is. Dat is de basis.

Resultaten bezoek middengeneratie

In het voorjaar van 2014 zijn tien vrijwilligers bezig geweest om gemeenteleden van 36-40 jaar te benaderen voor een bezoek. Tot nu toe zijn er niet meer dan 9 vragenlijsten teruggekomen. Dit bleek bij de presentatie van het bezoekproject op woensdagavond 11 juni. Enkele bezoekers waren nog niet klaar met hun bezoekwerk. Zij hopen dit in de komende tijd af te ronden. In het najaar zal een gemeente-avond worden gehouden om de uitkomsten van het project middengeneratie te bespreken. Dan worden ook de resultaten meegenomen van de eerste ronde, die in het najaar van 2013 is gehouden. Toen zijn 83 enveloppen binnen gekomen.

De werkgroep zal zich samen met de kerkenraad bezinnen op een vervolg op dit project.

Op 11 juni kwamen bezochten met enkele suggesties:

  • heb meer aandacht voor nieuwkomers;
  • creëer ruimte voor ontmoeting rondom een kerkdienst;
  • breng een heldere en aansprekende boodschap in de dienst en vermijd te kerkelijke taal;
  •  maak voor de PR meer gebruik van Maarkels Nieuws en wacht er niet lang mee om betrokken dertigers en veertigers bijeen te brengen. Geef meer ruimte aan deze groep, was een andere reactie.

Het bezoekwerk heeft waardevolle gesprekken opgeleverd. Maar er is ook behoefte aan een vervolg. Hopelijk wordt dat in de komende tijd verder uitgewerkt. Met dank aan allen, die er hun bijdrage aan hebben geleverd.


               Wijkteam ZUID

BERICHTEN VANUIT HET PASTORALE WERK:

 

De kerkelijke gemeente van Markelo is opgesplitst in twee wijken : Noord en Zuid.

Voor beide wijken gelden dezelfde uitgangspunten wat het pastorale werk betreft nl. ”Het omzien naar elkaar in de gemeente van Christus en elkaar ontmoeten in de meest brede zin van het woord”.

 

(zie belijdsplan)

 

In de praktijk krijgt dat gestalte in de vorm van op bezoek gaan bij:

  • Gemeenteleden vanaf 79everjaardag;

  • Bij allerlei situaties waarin sprake kan zijn van vreugde / verdriet/dan wel behoefte aan bezoek, mits hierover bekendheid is bij de pastoraal medewerker.

  • Het kan zijn dat zich situaties voordoen waarbij bezoek welkom zou zijn geweest, maar door onbekendheid hiermee, gemeenteleden geen bezoek hebben gehad. Indien mogelijk wordt dan alsnog bezoek afgelegd.

Alle medewerkers zijn vrijwilligers, die dit werk met liefde doen.

 

Vanuit team zuid volgt hier enkele informatie:

 

Wijk Zuid is in 20 kleinere wijken verdeeld, het team is sinds kort uitgebreid met drie nieuwe medewerkers, waar we heel blij mee zijn. Alle wijken hebben nu weer een pastoraal medewerker.

Eén keer per maand hebben we teamvergadering, waarin van gedachten wordt gewisseld over praktische zaken en punten van belang worden aan elkaar gemeld. Dit alles onder strikte geheimhouding.

Ook inhoudelijk proberen we goed beslagen ten ijs te komen en daarom besteden we de komende tijd in elke vergadering aandacht aan bezinning op het pastoraal medewerker zijn.

Hiervoor hanteren we:”Pastoraat voor iedereen” van Nynke Dijkstra-Algra, een boek met praktische adviezen voor werkers in de gemeente.

 

Komende tijd gaan we ons verdiepen in: Waarom doe ik dit werk? Wat is de betekenis en bedoeling van pastoraat? Zo hopen we  op nog meer basis in onszelf om door te gaan met dit mooie en belangrijke vrijwilligerswerk.

  

Onderstaande links laten zien welk deel van de wijk valt onder welke pastoraal medewerker.

      

blad1   blad2

 

Met een vriendelijke groet,

Pastoraal team Zuid.Adres: Kerkplein 41
7475AE Markelo
tel. 0547 363890

KERKDIENSTEN komende weken:

 

Zondag 14 september Martinuskerk
H.Avondmaal(lopend)
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / Noodfonds

Zondag 21 september Martinuskerk/strong>
10.00 uur ds. J. Bekhof-Smit uit Hengelo
Eindcollecte: Diaconie / Kerk en Israël

Vrijdag 26 september Anholtskamp zangavond
18.45 uur ds. Marten Dijkstra
Collecte: Diaconie

Zondag 28 september Martinuskerk Doopdienst
10.00 uur ds. Marten Dijkstra< br>Eindcollecte: CvK / Kerkblad
Koffiedrinken na de dienst

Zondag 5 oktober
Martinuskerk
10.00 uur ds. J.W. Leurgans uit Gelselaar


Elsen buurtdienst
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Beide diensten eindcollecte: CvK / Orgelfonds

Zondag 12 oktober Martinuskerk Themadienst
10.00 uur ds. J. Zijlstra uit Elburg
Eindcollecte: Cie. Themadiensten
Koffiedrinken na de dienst

Laatstbijgewerkt:  09-09-2014